Regulamin Freshfile.pl

Niniejszy regulamin serwisu Freshfile.pl (zwany dalej jako "Regulamin") określa zasady i warunki, na których Administracja oferuje usługi dla Użytkownika serwisu (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych). Korzystając z serwisu Freshfile.pl, Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania następujących warunków.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis - strona www w domenie http://freshfile.pl, składająca się z serwisu Fresffile.pl, umożliwiająca między innymi upload i download plików, w szczególności w celu ich udostępnienia innym użytkownikom.
 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Freshfile.pl - zarejestrowana lub niezarejestrowana. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • Plik - oznacza wszelkie pliki umieszczane przez Użytkowników na serwerach Freshfile.pl, w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.


WARUNKI OGÓLNE

 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Z serwisu Freshfile.pl Użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji.
 • Korzystanie przez Użytkownika z serwisu Freshfile.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Użytkownik serwisu, będący właścicielem Pliku, umieszczanego na serwerze Usługodawcy, w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu, oświadcza iż posiada prawo do dysponowania Plikiem oraz do jego rozpowszechniania.
 • Użytkownik oświadcza, że jest świadomy iż ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za Plik, który został przez niego umieszczony w niniejszym serwisie.
 • Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu plików lub jakichkolwiek innych treści w serwisie Freshfile.pl, a także za skutki udzielenia, przez Użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpi z roszczeniami wobec Freshfile.pl z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych plików lub jakichkolwiek innych treści, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Freshfile.pl lub podmiotowi, który owe roszczenie wniósł.
 • Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego Konta premium lub środków zgromadzonych w programie partnerskim.
 • Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do konta lub też serwisu, w przypadku złamania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Z tytułu korzystania z serwisu Freshfile.pl Użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 • Zabrania się używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane za atak na stronę. Powiązane z atakiem konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zablokowane.
 • Zabrania się korzystania z Konta premium więcej niż jednemu użytkownikowi (udostępnianie konta). Konto, w którym Administrator wykryje takie działania zostanie natychmiast zablokowane.
 • Zabrania się używania Konta premium w serwisach pośredniczących w pobieraniu plików. Jeśli Administrator wykryje takie działania, konto zostanie natychmiast zablokowane.
 • Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Dzienny limit pobierania danych dla Użytkownika premium wynosi 35GB. Transfer zerowany jest o północy każdego dnia.
 • Dzienny limit pobierania danych dla Użytkownika free wynosi 10GB. Transfer zerowany jest o północy każdego dnia.
 • Jeśli Administrator wykryje nadużycia na koncie premium, może ono zostać zablokowane do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu. Rezygnację nalezy zgłosić mailowo do Administracji serwisu.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.


REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu Freshfile.pl oraz usługami przez niego świadczonymi należy zgłaszać na następujący adres email: [email protected]


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego udostępnienia na stronie serwisu - dnia 12 października 2014 roku.
 • Regulamin zawsze dostępny jest na stronie http://freshfile.pl/terms/.
 • Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika serwisu bez wyjątku od momentu rejestracji w serwisie, bądź od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu (dotyczy Użytkowników niezarejestrowanych).
 • Administrator ma prawo do dokonania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie, o czym poinformuje Użytkowników na adres e-mail, podany podczas rejestracji rejestracji.
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.